• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Nhà máy sợi Kyungban

Cung cấp: 25.000m tôn mạ màu
Địa chỉ: KCN Bầu Bàng - Bình Dương