• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Liên Hệ

Thông tin

Đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai, Việt Nam

Đường 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Đồng Nai, Việt Nam

(84) 0251.3568379

(84) 0251 3568479

info@tonphuongnam.com.vn


Gửi thông tin cho chúng tôi

Xem bản đồ

Nhà máy 1

Đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai, Việt Nam

(84) 0251.3568379

(84) 0251.3568479

info@tonphuongnam.com.vn

Xem bản đồ

Nhà máy 2

Đường 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Đồng Nai, Việt Nam

(84) 0251.3568379

(84) 0251.3568479

info@tonphuongnam.com.vn