• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Tôn kẽm Việt - Nhật

 

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm

 

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng