• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Tôn kẽm Việt - Nhật

 

 

 

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng