• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Tôn lạnh mạ màu Việt - Nhật

 

 

Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn AZ150 - PVDF

Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn AZ150 - Super PCM

Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn AZ150 - PPGL

Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn AZ100 - PPGL

Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn PPGL