• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Thép mã kẽm cường độ cao

Thép mạ kẽm cường độ cao dạng cuộn Z275

Thép mạ kẽm cường độ cao dạng cuộn Z8

Thép mạ kẽm cường độ cao dạng cuộn Z18