• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG PHÁT NGÂN

Địa chỉ: KHÓM PHƯỚC TRỊ, PHƯỜNG 1, THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH, VIỆT NAM

Điện thoại: 0907333413